expect是啥就不多说了,不知道的请自行百度之~ 这货处理一些自动化的东西还是挺方便的,这里简单的记录一下他的正确使用姿势。 示例代码: ```expect #!/usr/bin/expect spawn mysql -uroot -p expect "*assword:*" { send "test\r" } expect "*mysql *" { send "use test;\r" 阅读全文...